Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarde Stichting Zipwire, gedeponeerd bij KvK op 28 april 2014

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Zipwire en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Zipwire, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen met Stichting Zipwire.

 

3. Annulering

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de activiteit bent u 15% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Stichting Zipwire.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteit bent u 35% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Stichting Zipwire.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Stichting Zipwire.
  • Bij annulering binnen de termijn van 7 dagen voor aanvang van de activiteit kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd aan Stichting Zipwire.

Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Stichting Zipwire geen veilige doorgang kan vinden, dan is Stichting Zipwire gerechtigd deze (tijdelijk) stil te leggen, zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van opdrachtgever en/of deelnemer. De opdrachtgever en/of deelnemer vrijwaren Stichting Zipwire van alle immateriële en materiële schade, waaronder gevolgschade, als gevolg van een ongeval of letsel van de deelnemer, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

4.2. Stichting Zipwire is in ieder geval (doch niet uitsluitend) niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer(s), zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Stichting Zipwire en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Stichting Zipwire kunnen worden toegerekend.

4.3. De opdrachtgever en/of de deelnemer vrijwaren Stichting Zipwire voor aanspraken van derden ter zake.

4.4. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Stichting Zipwire aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

4.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Stichting Zipwire, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

4.6. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Stichting Zipwire leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Stichting Zipwire gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

4.7. Stichting Zipwire is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever en/of deelnemer.

 

5. Aansprakelijkheid van opdrachtgever en deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Stichting Zipwire aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem "toegelaten" derden.

 

6. Deelnemers en haar verplichtingen

Elke deelnemer is verplicht de mogelijke risico’s zelf te dekken door onder andere een goed dekkende ziektekostenverzekering en passende ongevallenverzekering. Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Stichting Zipwire (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Stichting Zipwire besluiten hen verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie. Speciale gezondheidsrisico’s die van invloed zijn op een succesvol afronden van de activiteit dienen op voorhand gemeld te worden. De deelnemer dient de kledingadviezen en regels t.a.v. alcohol, drugs en medicijngebruik te handhaven. Voor– en tijdens de sportieve activiteiten is roken, het gebruik van alcohol en/of drugs verboden.

Kledingadvies:

a) Makkelijk zittende maar niet los hangende kleding.

b) Lange haren in net of elastiekje.

c) Stevige schoenen, sportschoenen of wandelschoenen.

d) Geen sieraden

 

7. Klachtenafhandeling

Indien Opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Stichting Zipwire een klacht wilt indienen, dan dient Opdrachtgever binnen 7 werkdagen na uitvoering van de activiteit/arrangement schriftelijk melding te doen aan Stichting Zipwire.

 

8. Toepasselijk recht

8.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Zipwire aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stichting Zipwire zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Stichting Zipwire is gevestigd.

Meer informatie?

Contact opnemen

Bram Houben

Vragen? Bel gerust! +31 (0)6 27 55 25 49